Detalji obuke

Home   /   Arhiviranje – obuka za primenu propisa

Informacije obuke

 • Opcija 1 - Dom kulture Studentski grad (popunjeno):26. april 2023. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:26. april 2023. od 10h
 • Predavač:Dr Tatjana Kikić, rukovodilac Arhive u APR-u
 • Kotizacija i popusti:13.000 (u sali); 12.000 (on line); detalji o popustima na stranici

Arhiviranje – obuka za primenu propisa

Dr Tatjana Kikić, rukovodilac Arhive u APR-u

Arhiviranje – zakonski osnov

U skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Službeni glasnik RS” broj 6/20), neophodno je da sva pravna lica, odnosno svi stvaraoci / imaoci dokumentarnog materijala i arhivske građe primenjuju, pored Zakona koji reguliše arhiviranje, i sve propise u cilju urednog vođenja i zaštite svoje arhivske građe i dokumentarnog materijala. Zakonodavac je predvideo i kaznene odredbe, članom 65. Zakona.

Na osnovu člana 9. Zakona, stvaralac i imalac arhivske građe  i dokumentarnog materijala, pored praktične zaštite svoje dokumentacije, dužan je i da obezbedi stručno  osposobljavanje i usavršavanje, kao i proveru stručne osposobljenosti zaposlenih koji upravljaju dokumentima.

 

Predavač:

Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, rukovodilac Arhive u Agenciji za privredne registre, a prethodno dugogodišnji rukovodilac Službe za zaštitu dokumentacije kod stvaralaca Državnog arhiva Srbije. Predaje na stručnom arhivističkom ispitu u Državnom arhivu Srbije, i akreditovani je realizator obuke – predavač na temi kancelarijskog i arhivskog poslovanja kod Nacionalne akademije za javnu upravu. Osnivač je i organizator Škole arhivistike za stvaraoce dokumentarnog materijala i arhivske građe pri Državnom arhivu Srbije od 2008. godine do danas. Član je brojnih komisija i radnih grupa za izradu normativnih akata iz oblasti arhivistike.

 

NASTAVNI PROGRAM Obuke za arhiviranje:

1. Normativni okvir i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala

 • Osnovni pojmovi iz oblasti arhiviranja
 • Uvid u zakonske obaveze za stvavraoce dokumentarnog materijala
 • Propisi koji uređuju oblast arhiviranja

2. Valorizacija dokumentacije, rokovi čuvanja

 • Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala

3. Arhivska knjiga

 • Novi propisan obrazac 
 • Značaj Arhivske knjige
 • Način vođenja i popunjavanja obrasca

4. Postupak izlučivanja bezvrednog dokumentarnog materijala

 • Bezbedno uništavanje dokumentarnog materijala

5. Predaja arhivske građe javnim arhivima

6. Pitanja i odgovori

 

Način realizacije, kotizacija i popusti za učešće na Obuci za arhiviranje:

Obuka iz oblasti arhiviranja se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.000,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.000. Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

 • Za sve prijave i uplate izvršene avansno odobrava se 10% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobrava se dodatnih 2% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs