Detalji obuke

Home   /   Devizno poslovanje – primena zakona

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju
 • Vreme:19. jun 2020. godine od 10 do 15,30h
 • Predavač:Ljubinka Kovačević, revizor
 • Kotizacija:9.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 5 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Devizno poslovanje – primena zakona

LJUBINKA KOVAČEVIĆ

Zakon o deviznom poslovanju donet je skoro pre 14 godina (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) i sve četiri izvršene izmene i dopune Zakona, vodile su ka tome da se devizno poslovanje sve više liberalizuje, ali i potrebi za obezbeđivanjem jedinstvenog tržišta, kao i poboljšanju sistema kreditnih odnosa sa inostranstvom, uključujući i usklađivanje sa Međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Istovremeno Evropska zajednica i Republika Srbija su kroz primenu Zakona o deviznom poslovanju dužne da osiguraju slobodno kretanje kapitala koje se odnosi na portfolio investicije i finansijske  zajmove i kredite sa rokom dospeća kraćim od godinu dana.

To podrazumeva da rezidenti – pravna lica, preduzetnici i fizička lica mogu vršiti plaćanje i naplatu radi kupovine i prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti kojej izdaje Evropska unija, države članice EU, međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije u kojima učestvuju države članice EU i pravna lica koja imaju sedište u tim državama.

Sa druge strane, nerezidenti koji imaju sedište u državama članicama EU mogu vršiti plaćanje i naplatu radi kupovine i prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u Republici Srbiji shodno odredbama Zakonna o tržištu kapitala.

Posebno pitanje u Zakonu koji se odnosi na devizno poslovanje: Ko može uzimati kredite i zajmove iz inostranstva i odobravati nerezidentima komercijalne zajmove?

Naime, rezident-pravno lice može uzimati kredite i zajmove iz inostranstva i odobravati nerezidentima komercijalne zajmove u svoje ime i za svoj račun, i u svoje ime i za tuđ račun, dok finansijske zajmove može nerezidentima odobriti u svoje ime i za svoj račun saglasno uslovima koje je propisala Narodna banka Srbije.

Rezident-preduzetnik može u svoje ime i za svoj račun uzimati kredite i zajmove iz inostranstva, davati jemstva i druga sredstsva obezbeđenja u korist nerezidenta – kreditora po kreditima koje uzima iz inostranstva.

Rezident – fizičko lice može od nerezidenta sa sedištem u državi članici EU uzimati kredite i zajmove sa rokom otplate dužim od godinu dana, ali i sa rokom otplate kraćim od godinu dana, koji se koriste uplatom sredstava kredita na račun tog rezidenta kod banke.

Rezident – ogranak stranog pravnog lica može uzimati kredite i zajmove od nerezidenta – osnivača sa sedištem u državi članici Evropske unije.

 

Predavač: Ljubinka Kovačević, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom za poslovanje privrednih društava, računovodstva, revizije, javnih nabavki, poslovanja budžetskih korisnika. Dugi niz godina konsultant za navedene oblasti, a i šire. Kao vrsni predavač, održala je veliki broj savetovanja na navedene teme.

 

Sadržaj nastavnog programa koji će biti prezentiran na obuci obuhvata:

 • Definicije rezidenata i nerezidenata u smislu Zakona o deviznom poslovanju
 • Garancijski poslovi
 • Lični i fizički prenos sredstava plaćanja
 • Plaćanje i naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima
 • Ulaganje u nepokretnosti i poslovi sa HOV
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom
 • Kreditiranje u devizama između rezidenata u Republici Srbiji
 • Prenos sredstava sa računa u inostranstvo
 • Rezident može izvršiti naplatu / plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje odnosno od koga potražuje
 • Plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici Srbiji vrši se u dinarima
 • Menjački poslovi i kurs dinara
 • Devizna kontrola
 • Poseban osvrt na podzakonske propise koji obuhvataju izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom, zatim posebni slučajevi i uslovi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu, itd…

 

Kotizacija za seminar Devizno poslovanje – primena zakona iznosi 9.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

Popusti:

 • Za brze uplate izvršene u roku od 5 dana – 5%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacie – 10%

(popusti se sabiraju)

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs