Detalji obuke

Home   /   Elektronsko arhiviranje – izmene i dopune Uredbe

Informacije obuke

 • Opcija 1: Hotel Šumadija, Beograd, Šumadijski trg 8:31. januar 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):31. januar 2024. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500, odnosno 13.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Elektronsko arhiviranje – izmene i dopune Uredbe

ZNAČAJNE PROMENE OD VAŽNOSTI U POSTUPANJU I ZA JAVNI I ZA PRIVATNI SEKTOR

Izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku su objavljene 26. decembra 2023. godine (“Sl. glasnik RS”, broj 116/2023). 

Sama zakonska obaveza primene eArhiviranja ovim nije odložena već je započela 1. januara 2024. godine, ali su objavljene izmene donele bitne promene od važnosti u postupanju i za javni i privatni sektor. One se odnose, pre svega, na način obrade i arhiviranja onih elektronskih dokumenata koje stvaralac i imalac građe proizvodi i predaje nekom od nadležnih državnih organa i organizacija (eFaktura, poreske prijave, CROSO prijave i dr). Dodatno, izmenjene su i dopunjene definicije pouzdanog elektronskog čujvanja elektronskih dokumenata što direktno određuje načine postupanja sa onim eDokumentima koje poslovne organizacije izrađuju i međusobno razmenjuju (eUgovori, eDopisi i sl), kao i definicija republičkog eArhiva i komunikacije sa njim.

 

Predavači su dugogodišnji saradnici i predavači na obukama Instituta za ekonomsku diplomatiju za oblast elektronskog poslovanja:

 • Olga Zorić, konsultantkinja za pravne i poslove bezbednosti
 • Vojkan Stanković, konsultant za elektronsko poslovanje

 

NASTAVNE TEME:

 • Prikaz i objašnjenje zakonskih obaveza eArhiviranja u skladu sa objavljenim izmenama i dopunama
 • Objašnjenja uz primere kako se izrađuje Lista kategorija arhivske građe u privatnom i javnom sektoru
 • Prikaz potrebnih internih akata za definsianje procedura i odgovornosti pri primeni eArhiviranja
 • Pojam, način izrade i korišćenja eDokumenta u realnom poslovanju
 • Uslovi i načini digitalizacije papirne dokumentacije i izrada validne papirne kopije eDokumenta
 • Specifičnosti izrade, obrade i arhiviranja različitih poslovnih eDokumenata (eFakture, eUgovori i sl)
 • Mogućnost skeniranja i arhiviranja papirnih dokumenata samo u eObliku (Platni listići, Zahtevi i Rešenja za GO i sl)
 • Objašnjenje pojma Pouzdanog elektronskog čuvanja i eArhiviranja, i mogućnosti i načini realne primene
 • Prikaz funkcionisanja eArhive, eDelovodnika i eArhivske knjige na softverskim rešenjima koja se koriste u svakodnevnom poslovanju
 • Objašnjenje i načini organizovanja potrebnog nivoa informatičke bezbednosti  za punu zaštitu elektronske i digitalizovane poslovne dokumentacije

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali hotela Šumadija (Beograd) ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500. Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

(Permanent nije u sistemu PDV-a)

Popusti:

 • Za brze uplate – 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs