Detalji obuke

Home   /   Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Informacije obuke

 • Vreme:22. maj 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Ljubinka Kovačević (detalji na stranici)
 • Kotizacija: 5.000,00

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

NOVA I STARA ZAKONSKA REŠENJA KOD SPROVOĐENJA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Zakon o javnim nabavkama ( ,,Službeni glasnik RS”,br. 91/2019) čija  primena  počinje 1. jula 2020. godine, utvrdio je veliki broj izuzetaka od primene navedenog zakona, u odnosu na dosadašnja rešenja u Zakonu o javnim nabavkama ( ,,Službeni glasnik RS”,br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) koji je još važeći i to do početka primene novog zakona.

Novi zakon uvodi nove veće vrednosne limite, tzv. pragove, ispod kojih naručioci više neće biti u obavezi da primenjuju zakon o javnim nabavkama i uvodi nove izuzetke od primene ZJN, a i izvršena je podela naručilaca na javne i sektorske naručioce što je dovelo i do podele izuzetaka od primene Zakona u skladu s tim.

Predavač: Ljubinka Kovačević, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kako u pogledu obavljanja  konsaltinga  vezanog za primenu Zakona, tako i u pogledu velikog broja uspešno održanih obuka za službenika za javne nabavke.

 

Program:

1) Razlike u primeni izuzetaka između postojećeg Zakona i novog Zakona o javnim nabavkama

2) Opšti izuzeci za sve naručioce (javne i sektorske)

 • međunarodni ugovori
 • međunarodne organizacije
 • kupovina i zakup nepokretne imovine
 • kupovina vremena za TV i radijsko emitovanje
 • nabavka usluga arbitraže
 • nabavka pravnih usluga
 • nabavka usluga javnog beležnika
 • finansijske usluge
 • nabavka zajmova i kredita
 • ugovori iz radnog odnosa
 • usluge civilne odbrane
 • usluge prevoza p utnika železnicom i metroom
 • isključivo pravo
 • usluge istraživanja i razvoja
 • povezani subjekti

3) Posebni izuzeci za javne naručioce

 • iskorišćavanje javne komunikacione mreže
 • usluge centralne banke
 • prerada i prodaja, iznajmljivanje trećim licima
 • sigurnosne boje, identifikaciona dokumenta
 • kupovina, razvoj, produkcija i koprodukcija
 • poštanske usluge

4) Posebni izuzeci za sektorske naručioce

 • sektorske delatnosti u inostranstvu
 • voda za piće
 • energija ili gorivo
 • dalja prodaja, iznajmljivanje trećim licima

5) Posebni izuzeci u oblasti odbrane i bezbednosti

Svaki od ovih izuzetaka biće analiziran i sagledan sa aspekta primene ne samo Zakona o javnim nabavkama , nego i drugih zakonskih rešenja koja su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa propisanim izuzecima.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs