Detalji obuke

Home   /   Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Informacije obuke

 • Opcija 1: Hotel Šumadija, Beograd:26. jul 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM platforma):26. jul 2023. od 10h
 • Predavač:Ekspert za BZR, detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:11.800, odnosno 10.200 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici
 • Novo :Kotizacija za grupu (detalji na stranici)

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Ponavljamo na vaš zahtev uz letnji popust

Skupština Srbije je, 28. aprila 2023. godine, nakon 18 godina, usvojila novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” broj 35/2023.

U novom Zakonu predviđene su brojne i značajne izmene i nove obaveze za poslodavce, promene u organizaciji i sprovođenju mera za bezbedan rad, a neke odredbe postojećeg zakona su precizirane i detaljnije objašnjene. Iz tog razloga, nameće se potreba za predstavljanjem odredbi novog Zakona, a takođe i za uporednim pregledom novog i starog Zakona, radi razumevanja promena i predviđenih obaveza za poslodavce i ostala lica koja učestvuju u procesu rada kod poslodavca.

Predavač je ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu sa ogromnim praktičnim radnim iskustvom na terenu, naša dugogodišnja saradnica sa održanim velikim brojem obuka i seminara iz oblasti zaknodavstva i njegove praktične primene.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – najvažnije izmene Zakona

 • nove definicije
 • opšti akti poslodavca
 • nove obaveze  poslodavca
 • imenovanje savetnika, odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu
 • prijava radova
 • uloga medicine rada
 • Registar povreda na radu
 • obuka za bezbedan rad
 • dozvole za rad
 • radna mesta sa povećanim rizikom
 • nove evidencije
 • zabrana rada na gradilištu
 • kaznene odredbe

2) Ostale aktuelne teme iz oblasti primene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, osnovne definicije, prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih, procena rizika
 • Osposobljavanje za bezbedan rad, radna mesta sa povećanim rizikom, upućivanje na lekarske preglede, zaduženje ličnih zaštitnih sredstava
 • Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, vršenje kontrole i nadzora nad radom zaposlenih, postupanje u slučaju opasnosti po život i zdravlje zaposlenih, zabrana rada
 • Postupak u slučaju dešavanja povrede na radu, prijava povrede na radu, izdavanje izveštaja o povredi na radu, povreda na radu u slučaju rada od kuće
 • Prekršajne i krivične sankcije u slučaju povrede zakona
 • Organizacija rada od kuće
 • Predstavljanje Vodiča za bezbedan i zdrav rad od kuće.

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali hotela Šumadija (Beograd) ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11,800,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.200 (Permanent nije u sistemu PDV-a). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

3. KOTIZACIJA ZA GRUPU (važi samo za on line učešće): Kotizacija za grupu omogućava da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 5) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Kotizacija za grupu od 5 i više polaznika (neograničeno) iznosi svega 44.000,00. Uslov je da se svi prijavljeni loguju sa službene e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Popusti:

 • Letnji popust – 10% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs