Detalji obuke

Home   /   Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Informacije obuke

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
  • Vreme:21. i 22. decembar 2018. godine od 9 do 15,30 časova
  • Predavač:Jasmina Milenković, članica Republičke Komisije za zaštitu prava u potupcima javnih nabavki
  • Kotizacija:12.000 dinara
  • Popust:Za dva i više učesnika - 5% popusta.

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke ima fond časova i nastavni program koji su propisani Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke. Obuka službenika za javne nabavke je namenjena kako naručiocima tako i ponuđačima, a predavač je Jasmina Milenković, članica Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Obuka službenika za javne nabavke se sprovodi kroz prezentaciju znanja, interaktivan rad u malim grupama, studije slučajeva i pismenu proveru stečenih znanja (simulaciju ispita). Za sve obrađene nastavne oblasti učesnici dobijaju odgovarajući nastavni materijal. Obuka se sprovodi kroz 15 nastavnih časova podeljenih u dva nastavna dana: 21. i 22. decembar 2018. godine (petak i subota) od 9 do 16 časova. Po završenoj obuci, učesnici dobijaju Potvrdu da su pohađali Obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

NASTAVNE OBLASTI OBUKE:

1)  Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
2)  Pojam i predmet javne nabavke;
3)  Načela javne nabavke;
4)  Nabavke na koje se zakon ne primenjuje;
5)  Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;
6)  Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;
7)  Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;
8)  Postupci javne nabavke: otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak objavlijvanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke male vrednosti;
9)  Posebni oblici postupaka javne nabavke
10) Elektronska licitacija;
11) Centralizovane javne nabavke
12) Plan nabavki;
13) Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke;
14) Oglasi o javnoj nabavci;
15) Konkursna dokumentacija – priprema, sadržina, objavljivanje ispunjenosti uslova;
16) Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;
17) Tehničke specifikacije;
18) Kriterijumi za dodelu ugovora;
19) Negativne reference;
20) Ponuda – podnošenje i važenje;
21) Rokovi u postupku javne nabavke;
22) Prijem i otvaranje ponuda;
23) Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka;
24) Ugovor o javnoj nabavci;
25) Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;
26) Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti;
27) Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;
28) Zaštita prava u postupku javne nabavke;
29) Ništavost ugovora;
30) Kaznene odredbe – prekršaji

 

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 12.000 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a). Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 5% popusta.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

Klikom na dugme “Prijavite se”, možete preuzetu prijavni formular u .doc formatu (nakon popunjavanja dostavite nam ga na bilo koju od navedenih e-mail adresa) ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte:

Tel: 011/3077612, 3077613, 063/464493

Osoba za kontakt: Biljana Simović

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs