Detalji obuke

Home   /   Ocenjivanje zaposlenih, motivisanje i nagrađivanje

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:4. april 2019. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Ekspert za ovu oblast sa dugogodišnjim iskustvom kako u privredi tako i u javnoj administraciji (detlaji na stranici)
 • Kotizacija:9.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popusti:Za brze uplate - 5%; za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Ocenjivanje zaposlenih, motivisanje i nagrađivanje

Postupci, tehnike i alati ocenjivanja, simulacije i studije slučajeva, individualne i grupne vežbe

Ocenjivanje zaposlenih, odnosno njihove radne uspešnosti je jedan od najbitnijih segmenata razvoja ljudskih resursa. Upravo od rezultata procene radne uspešnosti zavise i budući koraci i aktivnosti menadžmenta u vezi sa statusom i nagrađivanjem zaposlenih, ili eventualnom potrebom za dodatnom motivacijom. U praksi se pokazalo da ocenjivanje radne uspešnosti ima izuzetno široku dimenziju, a dobijeni rezultati i informacije se mogu koristiti u različite svrhe. Pre svega se misli na određivanje plata zaposlenih, procenjivanje njihovih jakih i slabih strana, planiranje nove radne snage, pohvaljivanje, nagrađivanje, unapređivanje, planiranje i razvoj karijere, premeštanje ili otpuštanje i utvđivanje potreba za njihovom obukom i razvojem.

Cilj treninga:

Unapređenje znanja učesnika o različitim postupcima ocenjivanja, njihovim prednostima i nedostacima, kao i lakše donošenje odluka o izboru adekvatnog sistema ocenjivanja, njegovog uvođenja, odrđavanja i razvoja unutar organizacije, a sve u funkciji motivisanja i razvoja relevantnog sistema raspodele zarada.

Način rada:

Osim informativnog rada (predavanja), veći deo treninga će se odvijati kroz praktične individualne i grupne vežbe na konkretnim primerima iz prakse, kroz simulacije i studije slučajeva, kao i diskusiju.

Ishodi treninga:

 • Potpuno razumevanje svrhe, značaja i benefita ocenjivanja za svoju organizaciju
 • Ovladavanje različitim pristupima u ocenjivanju – upoznavanje sa njihovim dobrim i lošim stranama
 • Prepoznavanje teškoća u postizanju objektivnog ocenjivanja i ovladavanje načinima njihovog kontrolisanja
 • Prepoznavanje najpogodnijeg sistema ocenjivanja sa aspekta organizacije i konteksta u kom rade
 • Uspostavljanje veze između sistema ocenjivanja i motivisanja zaposlenih
 • Sticanje uvida u moguće načine raspodele zarada zavisno od ocene učinka.

Predavač/trener:

Predavač je psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, posebno u segmentu selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, kako u privredi, tako i u javnoj administraciji. Poseduje značajno trenersko iskustvo u oblasti ocenjivanja rezultata rada, motivacije i zadovoljstva zaposlenih, planiranja i upravljanja karierom, u oblasti kompetencija za rad i koučinga. Poseduje sertifikate u pomenutim oblastima kao i za HR specijalistu.

Ciljna grupa:

Rukovodioci i zaposleni u Službi ljudskih resursa i kadrovskoj službi, direktori i svi koji žele da se usavrše u ovom segmentu upravljanja ljudskim resursima.

Program rada:

 • Zašto ocenjivanje – smisao i značaj
 • Različiti modeli ocenjivanja
 • Odabir kriterijuma i indikatora u ocenjivanju
 • Pravila formulisanja radnih ciljeva
 • Preduslovi objektivnog i valjanog ocenjivanja
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije
 • Posledice ocenjivanja
 • Savremene strategije motivisanja zaposlenih
 • Sistemi i pravila materijalnog nagrađivanja

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Kotizacija za trening iznosi 9.500,00 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a). Za brze  uplate (u roku od 5 dana) odobravamo popust od 5%, a za dva i više učesnika iz iste organizacije dodatnih 10%.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

011/2147721, 3077612, 063/464493