Detalji obuke

Home   /   Priprema za inspekcijski nadzor

Informacije obuke

 • On line - ZOOM platforma:11. juli 2023. godine od 10h
 • Predavači:Ekspertkinje za budžetsku inspekciju
 • Kotizacija i popusti:8.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a), detalji o popustima na stranici

Priprema za inspekcijski nadzor

EKSPERTKINJE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU

Novine u nadzoru nad primenom zakona prilikom izvršenja ugovora o javnim nabavkama, prinudna naplata izvršnog rešenja budžetske inspekcije i nadzor nad obračunom i isplatom zarada (plata)

Na ovom seminaru, učesnici će se upoznati sa postupkom nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama kako je to regulisanonovim Zakonom o javnim nabavkama i biće reči o izvršenju rešenja koja donosi budžetska inspekcija u skladu sa Zakonom o budžetskoj inspekciji. Pored toga, na primerima iz prakse učesnici će se upoznati i sa zakonodavnim okvirom kojim je regulisan način obračuna zarada  (plata) i naknada zarada (plata) i najčešćim nepravilnostima prilikom njihovog obračuna i isplate.

Ciljlna grupa: rukovodioci korisnika javnvih sredstava, zaposleni u finansijskoj i pravnoj službi i drugi zainteresovani (državni organi, pravosudni organi, JLS, škole, fakulteti, javna preduzeća, zdravstvene i socijalne ustanove i drugi korisnici javnih sredstava).

Cilj seminara: Upoznavanje sa propisima, postupkom nadzora nad primenom zakona i sankcijama.

Predavači: Slobodanka Kelečević, ekspertkinja za inspekcijski nadzor sa dugogodišnjim iskustvom u radu budžetske inspekcije Ministarstva finansija u saradnji a ekspertom za budžetski nadzor  i inspekciju.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Nadzor nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama

 • Opšta pravila za izvršenje ugovora o javnim nabavkama
 • Opšta pravila o izmenama  ugovora
 • Izmene po osnovu ugovornih odredaba
 • Izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova
 • Izmene usled nepredviđenih okolnosti
 • Promena ugovorne strane
 • Povećanje obima nabavke
 • Zamena podizvođača

2) Prinudna naplata po rešenju budžetske inspekcije

 • Pravilnik o postupku prinudne naplate izvršnog rešenja budžetske inspekcije (“Sl. glasnik RS”, br. 2/2023)

3) Nadzor nad obračunom i isplatom zaradad (plata), naknada zarada (plata) i drugih primanja koja se ne smatraju zaradom

a) Zarade i naknade zarada

 • zakonodavni okvir (Zakon o radu, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika…)
 • Obračun zarada (plata) i naknada zarada (plata) – zarada  za obavljeni rad (osnovna zarada, radni učinak, uvećana  zarada), zarada po osnovu doprinosa uspehu  poslodavca (nagrade, bonusi i sl) – ograničenja u skladu sa Zakonom o budžetu, druga primanja koja se smatraju zaradom (naknada troškovva: topli obrok, regres, druga primanja)
 • Isplata zarada (plata) i  naknada

b) Obračun i isplata drugih primeanja koja se ne smatraju zaradom

c) Kaznene odredbe i odgovornost

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se realizuje on-line, putem ZOOM platforme. Kotizacija iznosi 8.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs