Detalji obuke

Home   /   Veštačka inteligencija i ZZPL – zakonske obaveze

Informacije obuke

 • On line (ZOOM platforma):21. april 2023. godine od 10h
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor - detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:15.600, odnosno 14.000 (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Veštačka inteligencija i ZZPL – zakonske obaveze

USAGLAŠAVANJE SISTEMA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI RS I GDPR EU

Među brojnim problemima usaglašavanja poslovnih sistema sa GDPR/ZZPL, posebno je zahtevno usaglašavanje savremenih sistema veštačke inteligencije – AIS (Artificial Intelligence Systems) za podršku odlučivanju u aktivnostima (procesima) automatizovane obrade podataka o linosti, u prvom redu zbog netransparentne obrade podataka u AIS, nedovoljnog razumevanja procesa mašinskog učenja i algoritamskog odlučivanja, i straha rukovaoca / obrađivača od gubitka kontrole nad podacima o ličnosti, kada je u pitanju veštačka inteligencija.

Polaznici obuke će dobiti ključna aktuelna znanja i iskustva iz EU i naše prakse uslaglašavanja drugih, odnosnih, regulativa/direktiva/zakona sa GDPR/ZZPL, kao što su: PECR (Personal Electronic Communication Regulative) sa GDPR u EU i Zakon o elektronskim komunikacijama sa ZZPL u RS, sa posebnim osvrtom na rizike, Primenu sistema veštačke inteligencije (AIS) za automatizovanu obradu podataka o ličnosti (EU Akt o AIS) i ISO/IEC 23894:2023 za procenu rizika sisstema AI (AIS); Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i  odgovorne AI  – nacrt.

Praktična znanja kojima će polaznici ovladati su u formi detaljnih objašnjenja, priloga sa instrukcijama, principima, modelima (obrascima), procesima i procedurama za  usaglašavanje visoko rizičnih AIS sa zahtevima GDPR/ZZPL za  automatizovane aktivnosti obrade, i to:

 • Specifične zahteve GDPR/ZZPL za visoko rizine AI sisteme za podršku odlučivanju, autonomnu ili  uz intervenciju čoveka u aktivnostima obrade podataka o ličnosti
 • Detaljnu komparativnu analizu aktuelnih nivoa znanja i prakse u objavljenim i dostupnim procesima usaglašavanja procene usklađenosti – CA (Conformity Assessment) visoko rizičnih AIS sa modelima za procenu uticaja rizika (zaštite podataka o ličnosti) na prava i slobode fizičkih lica – DPIA.

SADRŽAJ PRILOGA obuke Veštačka inteligencija – zakonske obaveze:

AIS rečnik termina i definicima; Securing the Future of Artificial Intelligence and Machine Learning ad Microsoft, Failure Models in Machine Learning; Taxonomy of AIS failures; AI systems compliance: other guides, tools and best practices… Lista priloga može biti ažurirana na dan seminara / vebinara. Priloge dostavlja predavač na dan aktivnosti, preko organizatora.

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija na računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima. Autor je više projekata integrisane procene rizika informacione bezbednosti i aktivnosti obrade za podatke o linosti u malim, srednjim i velikim poslovnim organizacijama, u procesima usaglašavanja sas GDPR/ZZPL i procesima implementacije standarda Menadžmenta sistema informacione bezbednosti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Iskustva, problemi i izazovi usaglašavanja AIS (Artificial Intelligence Systems) sa GDPR/ZZPL u EU i Republici Srbiji

 • Nerazumevanje zahteva GDPR/ZZPL u praksi uslaglašavanja – koncepti, razlozi i potreba DPIA (Data Protection Impact Assessment) analize, automatizovana obrada i profilisanje
 • Ključni zahtevi za usaglašavanje i harmonizaciju PECR (EU Direktive 2002/58/EC, Privacy and Electronic Communication Regulations, 2002, ažurirana 2009) i našeg  Zakona o e-komunikacijama (u proceduri usvajanja) sa GDPR/ZZPL

2. Analiza uticaja AI sistema (algoritama) na prava i slobode lica – dostupni okviri i alati i zahtevi za harmonizaciju EU Akta o AIS sa GDPR

 • Predlog “EU Regulative  o AI u kontekstu Akta o AI i GDPR zahteva” (avgust 2022)
 • Opšta definicija AIS
 • AIS u kontekstu zakonitosti primene
 • Obaveza procene podudarnosti / prilagođenosti AIS
 • Zašto je potrebno izvršiti procenu prilagođenosti (CA) AIS?
 • Ko treba da izvrši CA?
 • Komparativna analiza CA i DPIA
 • Obim procena DPIA i CA
 • Sadržaj procena CA i DPIA
 • Ciljevi zakonskih obaveza DPIA i CA

 

Način realizacije, kotizacija i popusti za učešće na obuci Veštačka inteligencija – zakonske obaveze:

Kotizacija iznosi 14.000,00. Nastava se prati u realnom vremenu, pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

 • Za sve prijave i uplate izvršene avansno odobrava se 10% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobrava se dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs