Detalji obuke

Home   /   Zakon o privrednim društvima – usklađivanje poslovanja sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona

Informacije obuke

 • Termin 1:Niš, hotel Tami Residence, 11.9.2018. od 10 do 15,30
 • Termin 2:Čačak, hotel "Livade", 14.9.2018. od 10 do 15,30
 • Predavač:Jovica Suvački, pravnik, specijalni konsultant u oblasti privrednog prava i savetnik u oblasti upravljanja privrednim društvima i kapitalom
 • Predavač:Olga Zorić, konsultant za organizaciju rada
 • Kotizacija:9.200
 • Popust:Za dva i više učesnika - 5%

Zakon o privrednim društvima – usklađivanje poslovanja sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona

Zakon o privrednim društvima čije su najnovije izmene i dopune usvojene 9. juna 2018. godine, značajno će uticati na poslovanje svih privrednih subjekata. Ključne izmene se odnose na prelazak na elektronsko poslovanje kroz eliminisanje upotrebe papira, usklađivanje sa zakonima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i tržišta kapitala, ukidanje obavezne upotrebe pečata, promene odredaba zakona koje se odnose na poslovanje akcionarskih društava, društva sa ograničenom odgovornošću i dr.

Seminar Zakon o privrednim društvima realizujemo u dva termina:

TERMIN 1 – Niš, hotel Tami Residence, 11. septembar 2018. godine od 10 do 15,30 časova

TERMIN 2 – Čačak, hotel “Livade”, 14. septembar 2018. godine od 10 do 15,30 časova

 

Nakon seminara “Zakon o privrednim društvima”, polaznici će biti upoznati sa važnim izmenama i dopunama koje se odnose na Zakon o privrednim društvima čija obaveza primene počinje 1. oktobra 2018. godine, kao i važećim pratećim propisima neophodnim za zakonito poslovanje, odnosno znaće da:

 • Usaglase akta društva sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Usaglase poslovanje društva u skladu sa pratećim propisima iz domena e-poslovanja i zakonima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i tržišta kapitala
 • Urede odnose između društva i članova, odnosno akcionara tog društva
 • Urede odnose između članova društva u vezi sa društvom
 • Donose odluke u skladu sa Zakonom, uključujući i odluke o statusnim promenama i povezivanju
 • Zastupaju društva prema trećim licima, u smislu prepoznavanja obima ovlašćenja zastupnika, izvršnih direktora i drugih zaposlenih kod poslovnih partnera
 • Procene obim odgovornosti fizičkih lica (članova društva, izvršnih direktora i zaposlenih u društvu) za obaveze društva prema poveriocima
 • Ograniče svoju odgovornost prema društvu, poštujući procedure donošenja odluka

Predavači:

 1. Jovica Suvački, pravnik, specijalni konsultant u oblasti privrednog prava i savetnik u oblasti upravljanja privrednim društvima i kapitalom
 2. Olga Zorić, savetnik za organizaciju rada

 

Program seminara

 • Pregled ključnih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima i pratećih propisa
 • Ukidanje obavezne upotrebe pečata u poslovanju svih privrednih subjekata
 • Stvaranje preduslova za eliminisanje “papirnog poslovanja” i obaveza registracije adrese za prijem elektronske pošte
 • Instituti imovine velike vrednosti i postupak prinudne likvidacije
 • Obaveza registracije ogranka domaćeg privrednog društva
 • Unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva
 • Izmena kriterijuma llikvidnosti za utvrđivanje tržišne vrednosti akcija javnog akcionarskog društva
 • Stvaranje uslova za brže sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija
 • Uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod DOO
 • Ograničen rok za isplatu dividende
 • Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o tržištu kapitala
 • Prekogranično pripajanje / spajanje društava kapitala, Evropsko društvo i Evropska ekonomska interesna grupacija – usklađivanje sa propisima Evropske unije
 • Usklađivanje sa propisima EU iz oblasti korporativnog prava
 • Uvođenje Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije
 • Prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala osnovanih u RS sa društvima kapitala iz drugih država članica EU

 

Kotizacija za seminar iznosi  9.200,00 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a).

Za dva i više učesnika odobravamo 5% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs

 

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE.