Detalji obuke

Home   /   Zaštita od požara – novi pravilnici i Zakon

Informacije obuke

 • Opcija 1:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Opcija 2:On line - putem ZOOM platforme
 • Vreme:30. septembar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u Sektoru za vanredne situacije MUP Srbije
 • Kotizacija i popusti:10.500,00; detalji o popustima na stranici

Zaštita od požara – novi pravilnici i Zakon

EKSPERT ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU (do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije MUP Srbije)

Zaštita od požara regulisana je, osim Zakonom, i novim podzakonskim propisima koji su stupili su na snagu 7. februara 2021. godine (“Sl. glasnik RS” broj 6 od 29.1.2021), i to su:

 • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, i
 • Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara

Subjekti zaštite od požara dužni su da postupaju u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, da primenjuju mere zaštite od požara i eksplozija propisane  zakonom, podzakonskim propisima i opštim aktima, da obezbede primenu planova zaštite od požara i drugih akata i odgovorni su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove zaštite od požara.

Zakon vrši kategorizaciju privrednih i drugih subjekata na koje se njegove odredbe odnose, prema ugroženosti od požara i u zavisnosti od ugroženosti od požara propisuje određene obaveze za pravna lica i druge subjekte. Subjekti prve i druge kategorije su obavezni da donesu plan zaštite od požara, a subjekti treće kategorije su u obavezi da donesu Pravila zaštite od požara kao dokument koji opisuje način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite, planvoe evakuacije, uputstva, proračun broja ljudi koji se mogu evakuisati i sl.

Svi subjekti zaštite od požara moraju imati planove evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Planovi i uputstva moraju biti isktanuti na vidljivom mestu. Kazne za pravno lice, prema Zakonu, kreću se u rasponu od 300.000 do 1.000.000 dinara i odnose se na neispunjavanje navedenih obaveza.

 

Predavač je ekspert za oblast  zaštite od požara, do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije MUP Republike Srbije.

 

NASTAVNI PROGRAM:

I) POŽAR – OSNOVNI POJMOVI, DEFINICIJA, PODELA, PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE

 • Definicija i osnovni pojmovi (požar, eksplozija, osnovni uslovi i uzroci nastanka požara)
 • Klasifikacija požara prema: mestu nastanka, obimu i veličini, fazi razvoja, klasi gorive materije
 • Produkti sagorevanja: dim i toplota, sastav dima, kretanje, dejstvo na čoveka
 • Preventivne mere za sprečavanje nastanka požara: urbanističke, arhitektonsko-građevinske, na elektroinstalacijama, mašinsko-tehnološke
 • Evakuacija, postupak u slučaju evakuacije
 • Sredstva za gašenje požara (voda, pena, prah, ugljendioksid, halon…I)  i oprema i uređaji (vatrogasni aparati, hidrantska mreža
 • Stabilne instalacije (za dojavu požara, za dojavu prisustva gasova, za gašenje požara)

 

II) NORMATIVNO UREĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA – ZAKON, PRAVILNICI I UREDBE

1) Sistem zaštite od požara

2) Zakon o zaštiti od požara

 • Plan zaštite od požara
 • Pravila zaštite od požara
 • Osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara

3) Novi Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara

4) Novi Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara

4) Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara

5) Organizacija poslvoa ZOP-a prema kategorizaciji

6) Odgovornost subjekata zaštite od požara

III) STATISTIČKI PODACI I ANALIZA PRIMERA

Uzroci izbijanja požara izazvani nepažnjom, na elektroinstalacijama, otvoren plamen i užarena tela – opis karakterističnog požara, npr. samoupala deponije smeća)

 

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs